Lover og regler

Find out what you can build or remodel on your property without applying.


Planlegger du å bygge terrasse eller kledning?
Restriksjoner på eiendommen din
Det kan være begrensninger på hva du har lov til å gjøre på din eiendom i kommunale dokumenter som reguleringsplaner, kommuneplanens arealdel og kommunevedtekter.
Her kan det være restriksjoner på:
 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Hvor høyt blir terrassen over bakken
Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken:

 • Blir hele terrassen eller kledningen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan man bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen rett inntil nabogrensen.
 • Ligger hele terrassegulvet lavere enn 0,5 meter over bakken, men skal det ha rekkverk? Da må du kontakte kommunen for å høre om du fortsatt må søke.
 • Skal du bygge terrasse hvor terrassegulvet er høyere enn 0,5 meter over bakken? I de fleste tilfeller inngår terrassen i bebyggelsen på eiendommen. Du må derfor passe på at terrassen ikke blir større enn det du har lov til å bygge på din eiendom.

Ønsker du å utvide huset ditt med en bod, en terrasse, en veranda, en vinterhage eller et nytt rom? Prøv guiden vår for å finne ut om du kan bygge uten å søke.


Det er ditt ansvar å bygge lovlig

Det er ditt ansvar å bygge lovlig.
Før du starter må du derfor:
 • Sjekk planene og planene for eiendommen
 • pass på at du følger alle krav til avstander og byggegrenser
 • Ikke bygg større enn det som er tillatt på eiendommen
 • sjekk at det du ønsker å bygge er unntatt fra søknadsplikten
 • rapporter til kommunen om hva du har bygget
If you build illegally, it can be expensive and time-consuming to clean up afterwards.
Husk å melde fra til kommunen om kva du har bygd
Har du bygd et tilbygg eller ei frittliggende bygning? Husk å melde fra til kommunen når du er ferdig å bygge. Dette må du gjøre seinest fire veker etter ferdigstilling, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.
Bygg bod, garasje eller annen bygning?
Bygningen må blant annet
 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
 • ikke brukes til beboelse eller overnatting
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor
Begrensninger for eiendommen
Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter.
Her kan det finnes strengere begrensinger på:
 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge
Selv om du ikke må sende nabovarsel, kan det være lurt å informere naboen om hva du skal bygge, og forklare hvorfor du ikke trenger å nabovarsle.
Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.
Levegg

Vil du sette opp en levegg minimum 1,0 m fra nabogrensen, trenger du ikke søke hvis den

 • er inntil 10,0 meter lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

Vil du sette opp leveggen nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen, slipper du å søke hvis veggen

 • er inntil 5,0 meter lang
 • ikke på noe sted er over 1,8 meter målt fra terrenget

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning. Du kan for eksempel sette opp en levegg mot hver nabogrense, men skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Gjerde og innhegning mot vei

En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Innhegningen kan ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei.

Med mindre innhegning menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller innhegning som også er støyskjerm, er konstruksjoner som krever søknad og tillatelse.

Permanente gjerder og anlegg som er behandlet og godkjent etter reindriftsloven er også unntatt søknadsplikt. Det samme er midlertidige gjerder og anlegg som ikke skal stå lenger enn to måneder.

 

Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

Fasadeendring (for eksempel skifte tak eller vindu)

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige. Endringer som ikke fører til forandringer i bygningens karakter, eller hvor du tilbakefører fasaden til tidligere dokumentert utførelse, kan være unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at kommunens planer ikke sier noe annet.

Kommunale planer som kommuneplan og reguleringsplan legger ofte begrensninger på hvilke endringer du har lov å gjøre. Planene kan blant annet bestemme fargevalg, materialbruk, plassering og utførelse.

Hvis det ikke er begrensninger i planene, kan du som regel for eksempel bytte tak – så lenge det verken endrer utseendet på bygningen eller får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Du kan også bytte til nye vinduer med samme størrelse og utseende. Skal du bytte til litt større eller mindre vinduer, kan det derimot være søknadspliktig.

Er du usikker på om endringene dine er søknadspliktige, må du kontakte kommunen.

Solcelleanlegg

Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende bolig vurderes som en enkel installasjon og er unntatt søknadsplikt. Dette forutsetter at endringen skjer innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Du må bygge i samsvar med kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker på hva som gjelder for din eiendom.

Støttemur og forstøtningsmur

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen.

Muren må ikke hindre sikt mot vei.

Du må søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker.

Vei, parkeringsplass og parkeringsplass

Det er ikke obligatorisk å søke om biloppstillingsplasser som er minst 1,0 meter fra nabogrensen.

Det er heller ikke obligatorisk å søke om å lage interne veier på eiendommen din, for eksempel mellom ulike bygg.

Derimot er det søknadsplikt for å gjøre ny eller endre exit. Du kan søk digitalt til Statens vegvesen hvis det gjelder en fylkesveg eller riksveg. Hvis det er en kommunal vei, sender du en søknad til din kommune.

You must also apply if there are restrictions in municipal plans such as a municipal plan or zoning plan. Talk to the municipality if you are unsure.